Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 656

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 70 zł os.

Willa Przy Gwiazdach

Obrońców Helu 28 Władysławowo 344

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
70 zł - 160 zł os.

23 09.21
II Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Surfcastingu Władek TEAM 23- 26.09.2021

ZAWODY ZALICZANE DO PUCHARU POLSKI

23-26.09.2021r.

WSTĘPNY HAMONOGRAM II OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SURFCASTINGU .                                                                         

23.09.2021 (CZWARTEK)                                                                                                                                                     

12.00  Otwarcie biura zawodów i zapisy zawodników.                                                                                                                   

14.00  Uroczysta inauguracja zawodów, losowanie sektorów i stanowisk.                                                                                     

17.00  Zajęcie stanowisk przez zawodników. 

18.00   Rozpoczęcie I tury zawodów.                                                                                                                              

23.00  Zakończenie I tury zawodów.                                                                                                                                               

00.00  Ogłoszenie wyników I tury zawodów.                                                                                                                                                                                                                             

24.09.2021 (PIĄTEK)                                                                                                                                                   

15.00  Zajęcie stanowisk przez zawodników.                                                                                                                               

16.00  Rozpoczęcie II tury zawodów.                                                                                                                                             

21.00  Zakończenie II tury zawodów.                                                                                                                                         

21.50  Ogłoszenie wyników II tury zawodów.                                                                                                                                   

22.00  Kolacja wędkarska.                                                                                                                                                                                                                                                     

25.09.2021 (SOBOTA)                                                                                                                                                 

17.00  Zajęcie stanowisk przez zawodników.                                                                                                                                 

18.00  Rozpoczęcie III tury zawodów.                                                                                                                                           

 23.00  Zakończenie III tury zawodów.                                                                                                                                             

00.00  Ogłoszenie wyników III tury zawodów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

26.09.2021 (NIEDZIELA)                                                                                                                                             

10.00  Oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie zwycięzców, oraz rozlosowanie nagród rzeczowych wsród nienagrodzonych zawodników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

REGULAMIN ZAWODÓW

I.
ORGANIZACJA ZAWODÓW

1. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów.

2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. W danej turze zawodów, w każdym sektorze startuje tylko jeden zawodnik z trzyosobowej drużyny. Każdy zawodnik startujący indywidualnie czy drużynowo musi być wylosowany tak, aby każdego dnia i w każdej turze starował w innym sektorze.

3. Zawody są rozgrywane bez podziału na płeć i kategorie wiekowe z zastrzeżeniem, że zawodnicy do ukończenia 16 lat muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów jest obowiązkowa.

4. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać aktualną opłatę upoważniającą do wędkowania w morzu oraz uiścić opłatę startową. Za udział w zawodach koszty ponoszą uczestnicy zawodów zgodnie z ustaleniem organizatora.

5. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza. Tytuły analogicznie obejmują klasyfikację drużynową.

6. W zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców od 1 do 3 miejsca pucharami, medalami i dyplomami, a od 4 do 6 miejsca pucharami i dyplomami. Dotyczy to zarówno wyróżnień indywidualnych jak i drużynowych.

7. W klasyfikacji: „Najdłuższa ryba” wyróżniane są miejsca 1-3 pucharami i dyplomami.

8. Zawody rozgrywane są w trzech pięciogodzinnych turach oraz w trzech różnych sektorach wyznaczonych przez organizatora. W przypadku nagłego załamania się pogody lub innych obiektywnych trudności, czas trwania tury może zostać skrócony, równocześnie we wszystkich sektorach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Sędzia Główny zawodów. Turę należy uznać za zaliczoną o ile czas jej trwania będzie wynosił min. 50% czasu podstawowego, tura nierozegrana lub niezaliczona jest traktowana równo dla wszystkich zawodników, zostanie odnotowana w tabeli wyników, zgodnie z algorytmem- żaden zawodnik nie złowił ryby.

9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, zawody trzyturowe uznaje się za ważne po rozegraniu dwóch tur.

10. W trakcie tury zawodów, zawodnik ma prawo złożyć protest do Głównej Komisji Sędziowskiej (Sędzia Główny) .Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości. Protesty rozpatruje Główna Komisja Sędziowska i o podjętej decyzji informuje zainteresowane osoby. Protesty mogą być składane ustnie do protokołu lub w formie pisemnej i są wolne od kaucji.

11. Jeśli stanowisko zawodnika nie jest równowartościowe w stosunku do innych stanowisk w sektorze, wymiana takiego stanowiska na zapasowe może nastąpić za zgodą Sędziego Sektorowego przed rozpoczęciem tury zawodów. Stanowisko uznaje się za wadliwe w przypadku braku możliwości wykonywania rzutów z powodów rozstawionych sieci rybackich lub zakotwiczonych łodzi.

12. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: za długość ryby uważa się odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej. Za rybę wymiarową i zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości równej lub większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego.

13. Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących w łowisku oraz znać gatunki ryb objętych ochrona prawną.

14. Sygnały obowiązujące w zawodach: - pierwszy sygnał rozpoczęcie tury zawodów; - drugi sygnał zakończenie tury zawodów. Na 5 minut przed końcem tury zawodów obowiązuje wyjęcie jednego zestawu z wody. Do klasyfikacji zalicza się ryby zacięte pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia łowienia, ryby zacięte podczas trwania sygnału zakończenia łowienia, zawodnik zgłasza głośnym okrzykiem „RYBA”, a ryba wyholowana musi zostać w czasie nieprzekraczającym 10 minut od sygnału zakończenia łowienia.

15. Zawody organizowane są na tzw. "martwej rybie". Zawodnik odpowiada za jakość i stan przechowywanych ryb ,utrzymuje je w dobrej kondycji w stanie żywym (pojemnik z wodą) do momentu zgłoszenia sędziemu sektorowemu.

16. Karty startowe zawodników posiadają tylko sędziowie sektorowi. Zawodnik zobowiązany jest zgłosić sędziemu złowioną rybę (ryby). Sędzia w obecności zawodnika mierzy rybę, zaznacza poprzez nacięcie płetwy ogonowej i wpisuje do karty startowej. Zawodnik w jego obecności potwierdza własnoręcznym podpisem w karcie startowej zgodność z gatunkiem i wymiarem każdej ryby. Reklamacje i protesty dotyczące poprawności pomiaru i wpisu długości ryby można zgłaszać wyłącznie w czasie pomiaru- zostaje to odnotowane w karcie startowej, a sporne ryby muszą zostać zabezpieczone do weryfikacji. Po tej czynności rybę należy natychmiast uśmiercić. UWAGA! Ryby wyholowane na zestawie wcześniej urwanym (zalegającym na dnie w obrębie stanowiska), przypadkowo zahaczonym przez zawodnika w kolejnych rzutach, nie będą zaliczane do punktacji.

17. Każda próba ingerencji w długość ryby będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika w całych zawodach. Sędzia może w czasie wędkowania skontrolować wymiary ryb przetrzymywanych przez zawodników.

18. Wszystkie ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator zawodów, celem przekazania ich na cele charytatywne.

19. Chwilowe opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po powiadomieniu sędziego sektorowego lub zawodnika z sąsiedniego stanowiska, a przed opuszczeniem stanowiska zawodnik musi wyjąć zestawy z wody i tak je zabezpieczyć, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników zawodów, osób postronnych i zwierząt.

20. Zawodnik w trakcie wędkowania może zgłaszać uwagi do obsługi zawodów oraz osób trzecich wyłącznie za pośrednictwem sędziego.

21. Organizator może przeprowadzić kontrolę stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.

22. Po ogłoszeniu zakończenia tury zawodów, zawodnik nie może opuszczać swojego stanowiska do momentu uzyskania zgody od sędziego sektorowego po uprzednim zapoznaniu się i własnoręcznym podpisaniem karty startowej przez zawodnika i sędziego (zawodnik ma prawo wykonać fotokopie karty startowej).

 a. Wcześniejsze zakończenie tury jest możliwe tylko po uzyskania zgody  sędziego sektorowego,  zapoznaniu się i własnoręcznym podpisaniem karty startowej przez zawodnika i sędziego.

Nie podpisanie karty startowej skutkuje dyskfalfikacją.

23. Organizator podczas trwania całych zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody na zdrowiu oraz mieniu uczestników zawodów i osób postronnych.

24. Organizator przed zawodami udostępnia przy stole sędziowskim oficjalnie przymiary stosowane przez sędziów sektorowych. Każdy uczestnik ma prawo sprawdzenia/porównania z własnym przymiarem.

25.Teren zawodów podzielony jest na sektory, a w nich na stanowiska o długości minimum 50m.

26. Jedyna dozwolona metoda połowu to łowienie gruntowe.

27. Wędki muszą być ustawione w sposób stabilny, na suchym lądzie w okolicy środka stanowiska zawodnika.

28. Zarzucanie zestawu, łowienie, holowanie i lądowanie ryby musi się odbywać w obrębie stanowiska.

29. Organizator dopuszcza wejście do wody jednak nie głębiej niż do kolan.

30. Podczas trwania zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania ze środków wszelkiej komunikacji na odległość takich jak telefon, internet, krótkofalówki itp. Dopuszcza się użycie telefonu wyłącznie w celu wezwania pomocy lub zgłoszenie nieprawidłowości u sędziego sektorowego.

31. Na stanowisku w trakcie zawodów może przebywać wyłącznie zawodnik oraz jego trener, który został oficjalnie zgłoszony organizatorowi. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest przebywanie na stanowisku opiekuna osoby nieletniej lub opiekuna osoby niepełnosprawnej . Opiekunowie i trenerzy, podlegają takim samym zapisom regulaminowym jak zawodnicy, a w szczególności nie mają prawa opuszczać stanowiska bez zgody sędziego .

II. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

1. Dozwolone jest łowienie za pomocą 2 wędzisk o długości nie mniejszej niż 30 cm i nieprzekraczającej 5m (sygnalizatory brań nie są doliczane do długości wędki). Dopuszcza się stosowanie kołowrotków ze stałą lub ruchomą szpulą z wyłączeniem kołowrotków i multiplikatorów elektrycznych.

2. Umieszczanie przynęty w łowisku oraz wędkowanie dopuszcza się wyłącznie za pomocą wędziska. W czasie rzutu, wędkowania, holowania zakazane jest używanie innej energii niż siła mięśni zawodnika. W czasie zakładania przynęty, zarzucania, wędkowania i holu zabroniona jest pomoc osób trzecich.

3. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

4. Dopuszcza się posiadanie zapasowych wędzisk lecz nieuzbrojonych w zestawy końcowe, przetrzymywanych w sposób absolutnie nieprzeszkadzający innym zawodnikom i skierowanych w kierunku przeciwnym do łowiska.

5. Zawodnik może posiadać dowolną liczbę przyponów z przynętami.

6. Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia, zabijania i przechowywania ryb.

7. Kategorycznie ZABRANIA SIĘ stosowania i posiadania na stanowisku preparatów (atraktorów, dipów, barwników) do przynęt, wzmacniających lub zmieniających ich smak, zapach oraz kolor.

8. Dopuszcza się stosowanie na przyponach dowolnej ilości oraz wielkości elementów wabiących (np. fluo) oraz wypornościowych (bez stosowania sztucznego światła chemicznego lub np. zasilanego baterią).

9. Dozwolone jest stosowanie i posiadanie na stanowisku jedynie zestawów zakończonych jednym hakiem o pojedynczym ostrzu o rozstawie do 20 mm.

10. Wszystkie przynęty naturalne (pakiety) dla wszystkich startujących zawodników na czas trwania całych zawodów zapewnia organizator. Pakiety przynęt będą do odebrania przez 1,5h przed rozpoczęciem każdej tury, w miejscach określonych na odprawie przed wejściem na sektor.

11. Kategorycznie ZABRANIA SIĘ wnoszenia na teren łowiska i używania innych przynęt niż te, które dostarczył organizator zawodów, na daną turę.

12. Przynęty mogą być dodatkowo zabezpieczone przed spadnięciem z haczyka (np. gumką).

13. Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań, a także małych źródeł światła, ale w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie zakłócać żeglugi.

14. Wielkość i kształt obciążenia muszą być tak dobrane, by zestaw nie był znoszony na stanowisko połowu sąsiadów.

15. Zabronione jest używanie koszyków zanętowych.

16. Zabrania się  podszarpywania wędką, podczas zwijania zestawów.

 

III. ZASADY PUNKTOWANIA i USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW.

1. W zawodach stosuje się punktację opartą o długość złowionych ryb .
Długość ryby zostaje odnotowana z dokładnością do 1 mm na potrzeby rozstrzygania ewentualnych remisów lub sporów.
                                                           
2. Za każdą rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby.
3. Wędkarz z większą liczbą zdobytych punktów za złowione ryby i centymetry będzie zajmował wyższe miejsce w sektorze.
4. Dzienna Klasyfikacja Indywidualna /po zakończonej turze/ jest określana na podstawie zajętego miejsca przez wędkarzy w swoim sektorze w porównaniu do tej samej pozycji wędkarzy w pozostałych sektorach, zawodnik z większą liczbą punktów za ryby i centymetry będzie klasyfikowany wyżej.
 
5. Zajęte miejsce w Dziennej Klasyfikacji Indywidualnej po rozegranej turze zawodów jest podstawą do dalszych wyliczeń.
 
6. Końcowa Klasyfikacja Indywidualna jest ustalana na podstawie Sumy zajętych miejsc w Dziennej Klasyfikacji poszczególnych rozegranych tur zawodów, wyższe miejsce zajmuje zawodnik którego suma zajętych miejsc we wszystkich turach jest mniejsza.
 
7. Przy równej sumie miejsc z poszczególnych tur w dalszej kolejności o zajętym miejscu decydują punkty za ryby i centymetry, zawodnik z większą liczbą punktów będzie klasyfikowany wyżej.
 
8. W przypadku remisu w Klasyfikacji Sektorowej , Dziennej Klasyfikacji Indywidualnej/po rozegranej turze/ lub Klasyfikacji Końcowej Indywidualnej - jednakowa ilość zdobytych punktów za centymetry i ryby, brane są pod uwagę po kolei następujące parametry:
- wędkarz z większą ilością ryb będzie zajmował wyższe miejsce.
- jeśli po uwzględnieniu ilości /liczby/ ryb nadal istnieje remis, wyższe miejsce będzie zajmował zawodnik który złowił większą rybę z dokładnością do jednego mm
- Jeśli po tych ocenach nadal będzie remis, zawodnicy będą zajmowali miejsce ex aequo.
9. Zawodnik zdyskwalifikowany  jest uwzględniony w wynikach końcowych z adnotacją o dyskwalifikacji i zajmuje ostatnie miejsce.
10. Dzienna Klasyfikacja Drużynowa po rozegranej turze ustalana jest przez sumowanie zajętych miejsc przez wszystkich członków drużyny w Dziennej Klasyfikacji Indywidualnej, Drużyna z mniejszą Sumą zajętych miejsc będzie klasyfikowana wyżej.
11. Końcowa Klasyfikacja Drużynowa wyliczana jest poprzez sumowanie zajętych miejsc wszystkich członków drużyny w Dziennych Klasyfikacjach Indywidualnych, Drużyna z mniejszą Sumą zajętych miejsc będzie klasyfikowana wyżej.
12. W przypadku remisu w Klasyfikacji Drużynowej - jednakowa ilość zdobytych punktów za centymetry i ryby/ brane są pod uwagę po kolei następujące parametry
- Drużyna z większą ilością złowionych ryb będzie zajmowała wyższe miejsce.
- Jeśli po uwzględnieniu ilości /liczby/ ryb nadal istnieje remis, wyższe miejsce będzie zajmowała Drużyna która złowiła większą rybę.
- Jeśli po tych ocenach nadal będzie remis, Drużyny będą zajmowały miejsce ex aequo.
 
13. W przypadku Dyskwalifikacji jednego z członków drużyny automatycznie cała drużyna jest zdyskwalifikowana i zajmuje ostatnie miejsce z adnotacją o Dyskwalifikacji, pozostali członkowie drużyny są normalnie klasyfikowani w rankingu Indywidualnym.
 
 Klasyfikacja zawodników bez złowionych ryb 
  

Suma nieprzypisanych miejsc podzielona przez liczbę wędkarzy bez ryb, wynik jest zaokrąglany w górę.

Przykład 1:

Łącznie do Tury zostało zgłoszonych 20 wędkarzy: 14 złowiło ryby a 6 było bez ryb

 

Suma nie przypisanych miejsc : 15+16+17+18+19+20 = 105/6 zawodników = 17,5 zaokrąglenie 18

Każdy z 6 zawodników bez ryby zajmuje 18 miejsce w  Dziennej Klasyfikacji  Indywidualnej

 

Przykład 2:

Łącznie do Tury zostało zgłoszonych 20 wędkarzy: 4 złowiło ryby a 16 było bez ryb

 

Suma nie przypisanych miejsc :

5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 = 200 / 16 zawodników = 12,5 zaokrąglenie 13

Każdy z 16 zawodników bez ryby zajmuje 13 miejsce w  Dziennej Klasyfikacji  Indywidualnej.

14. Organizator jest zobowiązany opublikować wyniki po rozegraniu każdej tury zawodów, w miejscu ustalonym na odprawie technicznej, w czasie do 60 min od dostarczenia ostatnich kart startowych do biura zawodów, zaś po zakończeniu zawodów opublikować wyniki nie później niż 30 minut przed planowanym, oficjalnym ogłoszeniem wyników i zakończeniem zawodów.

IV. KARY DYSCYPLINARNE

1. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniony w wynikach sektorowej klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej z adnotacją o dyskwalifikacji, co skutkuje automatyczną dyskwalifikacją całej drużyny. Pozostali członkowie drużyny zostają normalnie sklasyfikowani jako zawodnicy indywidualni.

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za:

a. Nieobecność zawodnika w czasie jednej lub kilku tur zawodów. W uzasadnionych przypadkach losowych jak np. choroba, komisja sędziowska na wniosek zawodnika złożony przed rozpoczęciem tury, odstępuje od dyskwalifikacji i przyznaje zawodnikowi punkty jak dla zawodników bez złowionej ryby.

b. Stawienia się na zawody lub doprowadzanie się w czasie ich trwania do stanu będącego zagrożeniem dla siebie lub innych uczestników zawodów (zawodników, sędziów, obsługi) poprzez używanie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadkach rażących, zawodnika takiego należy odizolować nawet przy pomocy innych uczestników zawodów.

c. Nieetyczne lub niesportowe zachowywanie się wobec innych uczestników zawodów (po wcześniejszym, jednokrotnym upomnieniu przez sędziego).

d. Stosowanie innych niż dopuszczone metody połowu.

e. Używanie niezgodnego z regulaminem zawodów sprzętu - np. ilość lub rodzaj haków.

f. Przetrzymywanie ryb niewymiarowych lub będących pod ochroną w czasie zawodów.

g. Posiadanie lub stosowanie na stanowisku niedozwolonych preparatów nęcącozapachowych, zmieniających zapach, kolor lub smak przynęty.

h. Wielokrotne, zawinione splątanie zestawów z innymi zawodnikami.

i. Przedstawienie do pomiaru ryb niewymiarowych, bądź będących pod ochroną.

j. Stosowanie przynęt innych niż dostarczonych przez organizatora na daną turę lub wykorzystywanie przynęt z poprzednich tur.

k. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

l. Przedstawienie do pomiarów ryb nie złowionych przez siebie.

ł. Za wszelkiego rodzaju próby oszustwa, mające na celu uzyskanie korzyści punktowych np. celowa deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji itp.

m. Przedłożenie sędziemu ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów lub w innym czasie niż czas trwania tury zawodów.

n. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

V. RYBY ŁOWIONE (PUNKTOWANE) W ZAWODACH.

Każdy zawodnik musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących w łowisku oraz znać gatunki ryb objętych ochrona prawną.

belona-bez wymiaru limit: (10 szt.)

certa-30cm

płastugi-(gładzica, stornia, zimnica, sola) – 25cm

turbot-(skarp, nagład) – 30cm

jaź-25cm

leszcz-40cm (10 szt.)

łosoś-60cm,

troć wędrowna-50cm limit: (razem-2 szt.)

okoń-20cm (6 kg)

płoć-20cm

sandacz-45cm

szczupak-50cm limit: (6 szt.)

sieja-40cm

węgorz-50cm, limit: (2 szt.)

wzdręga-20cm

pstrąg tęczowy-bez wymiaru i limitu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w harmonogramie zawodów.

2. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w mediach społecznościowych.

3. Sędziowie będą zwracać szczególną uwagę na metody i zestawy połowowe, oraz używane przynęty pod względem ich uatrakcyjniania wszelkiego rodzaju preparatami (dipami, atraktorami i barwnikami).

 

PUCHAR POLSKI W SURFCASTINGU

1. Puchar Polski składa się z cyklu trzech imprez wędkarskich w sumie pięciu tur

2. Imprezy wchodzące w skład PP- Noc Duetów Surfcastingowych jedna tura,

Mistrzostw Polski w surfcastingu trzy tury, Ostatki Surfcastingowe jedna tura

3. Wyłonienie zwycięzcy polega na zsumowaniu punktów z poszczególnych tur.

Przyjmuję się punktację ujemną tzn. im zawodnik ma mniej punktów tym zajmuje wyższa lokatę. W przypadku takiej samej ilości punktów, kolejnym kryterium jest ilość złowionych ryb, nastepnie najdłuższa ryba

4. Zawodnik nieuczestniczący w danej turze lub zawodach otrzymuje maksymalną ilość punktów w najliczniej obsadzonym sektorze danych zawodów plus 1

5. Miejsca wyróżnione 1-6

6. Finałem PP są Ostatki Surfcastingowe.

7. Organizatorem PP jest SKWM Władek-TEAM oraz Gmina Władysławowo

Zarząd SKWM Władek- TEAM

II Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Surfcastingu Władek TEAM 23- 26.09.2021
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Piotr Ewald
Piotr Ewald
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 121
Brał udział też w:
1 miejsce
Grzegorz Okonek
Grzegorz Okonek
V-ce Prezes d/s sportowych - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 111
Brał udział też w:
2 miejsce
Piotr Kaźmierski
Piotr Kaźmierski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 101
Brał udział też w:
3 miejsce
Rafał Wawrzyniak
Rafał Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki
Liczba zdobytych punktów: 91
Brał udział też w:
4 miejsce
Grzegorz Murzynkowski
Grzegorz Murzynkowski
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Karwieńskie Błoto Pierwsze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 81
Brał udział też w:
5 miejsce
Mariusz Studziński
Mariusz Studziński
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 71
Brał udział też w:
6 miejsce
Jerzy Król
Jerzy Król
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 61
Brał udział też w:
7 miejsce
Andrzej Dechnik
Andrzej Dechnik
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 51
Brał udział też w:
8 miejsce
Paweł Jach
Paweł Jach
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 41
Brał udział też w:
9 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno
Liczba zdobytych punktów: 36
Brał udział też w:
10 miejsce
Roman Cichoń
Roman Cichoń
Zawodnik - Chrzanów/woj.małopolskie
Liczba zdobytych punktów: 31
Brał udział też w:
11 miejsce
Michał Okniński
Michał Okniński
Skarbnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
12 miejsce
Józef Florek
Józef Florek
Zawodnik - Reda/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
13 miejsce
Janusz Adamczyk
Janusz Adamczyk
Zawodnik - Słupsk
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
14 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
15 miejsce
Maciej Kamiński
Maciej Kamiński
Prezes - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
16 miejsce
Przemysław Patalas
Przemysław Patalas
Zawodnik - Odolanów/woj.wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
17 miejsce
Krzysztof Mędrycki
Krzysztof Mędrycki
Zawodnik - Żarnowiec/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
18 miejsce
Leszek Lieske
Leszek Lieske
Zawodnik - Łętowice/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
19 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
20 miejsce
Paweł Walkusz
Paweł Walkusz
Zawodnik - Smolno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 26
Brał udział też w:
21 miejsce
Jacek Frączek
Jacek Frączek
Sekretarz - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
22 miejsce
Michał Ceszke
Michał Ceszke
Zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
23 miejsce
Mirosław Golla
Mirosław Golla
Zawodnik - Władysławowo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
24 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
Zawodnik - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
25 miejsce
Dariusz Kazor
Dariusz Kazor
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
26 miejsce
Krzysztof Cieśliński
Krzysztof Cieśliński
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
27 miejsce
Andrzej Machała
Andrzej Machała
Zawodnik - Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
28 miejsce
Krzysztof Winnicki
Krzysztof Winnicki
Zawodnik - Choczewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
29 miejsce
Łukasz Mirek
Łukasz Mirek
Zawodnik - Jastarnia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
30 miejsce
Sławomir Mieczkowski
Sławomir Mieczkowski
Zawodnik - Rekowo Górne/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
31 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
32 miejsce
Grzegorz Krupa
Grzegorz Krupa
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
33 miejsce
Jacek Talarowski
Jacek Talarowski
Zawodnik - Czatolin /woj.łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
34 miejsce
Przemysław Krużycki
Przemysław Krużycki
Zawodnik - Reda /woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
35 miejsce
Radosław Masalski
Radosław Masalski
Zawodnik - Rumia/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
36 miejsce
Robert Grzybek
Robert Grzybek
Zawodnik - Aleksandrów Łódzki/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
37 miejsce
Włodzimierz Daniluk
Włodzimierz Daniluk
Zawodnik - Gdynia/woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
38 miejsce
Jan Ocieczek
Jan Ocieczek
Zawodnik Junior - Krokowa/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
39 miejsce
Patryk Leboda
Patryk Leboda
Zawodnik - GDYNIA woj./pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
40 miejsce
Łukasz Paszkowski
Łukasz Paszkowski
Zawodnik - GDYNIA woj./pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
41 miejsce