Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 14099

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 16354

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.


Polskie Wędkarstwo Morskie

INFORMATOR MORSKI - wszystko czego szukasz na jednej stronie...
Na skróty: zawody | prognoza pogody | opłaty | ODZIEŻ WŁADEK TEAM

NASZ FACEBOOK

Statut klubu Władek TEAM

Statut klubu

 

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY


§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego WŁADEK - TEAM,
i zwany w dalszej części statutu ”Klubem”.
§2
1.    Terenem działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Siedzibą władz Klubu jest: 84-120 Władysławowo ul. Zuchów 5
§3
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej oraz miłośników sportowego wędkarstwa morskiego o celach niezarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach z dnia: 7 kwiecień 1989 wraz
z późniejszymi zmianami, oraz niniejszym statutem.
§4
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Puckiego.
§5
Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych jak i międzynarodowych związków sportowych.
§6
1.    Stowarzyszenie używa godła i barw, a władze i organy Klubu pieczęci określającej ich nazwę i funkcję.
2.    Wzór godła i barw określa Walne Zebranie Członków Klubu.
3.    Wzór pieczęci określa Zarząd Klubu.
4.    Godło Klubu podlega ochronie prawnej.
§7

1.    Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.  
2.    Prowadzenie spraw administracyjno-księgowych Klub może odpłatnie powierzyć osobie fizycznej lub podmiotowi gospodarczemu.
3. Czynności związane z pkt. 2 §7 w imieniu Klubu dokonują wspólnie następujące osoby: Prezes Klubu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§8
Celem Klubu jest promowanie oraz organizowanie sportowego wędkarstwa morskiego, kształtowanie etyki wędkarza sportowca we wszystkich środowiskach społecznych oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych członków Klubu.
§9
Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.    Popularyzacja  wędkarstwa morskiego jako dyscypliny sportowej.
2.    Organizowanie zawodów sportowo-wędkarskich.
3.    Uczestnictwo w zawodach wędkarskich w kraju jak i za granicą.
4.    Organizowanie rekreacyjnych imprez sportowo-wędkarskich.
5.    Organizację i prowadzenie obozów wędkarskich sportowo-rekreacyjnych, wyjazdów mających na celu pogłębienie wiadomości i wiedzy wędkarsko-sportowej członków Klubu.
6.    Doskonalenie umiejętności wędkarskich członków Klubu.
7.    Organizacja różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8.    Wyłanianie reprezentacji w dyscyplinie sportu wędkarstwa morskiego.
9.    Prowadzenie rankingu sportowego, który wyłania najlepszych zawodników Klubu.
10.    Współpraca z organizacjami wędkarskimi o podobnym profilu działalności.
11.    Współpraca z organizacjami zajmującymi się walką z patologiami społecznymi, uzależnieniami oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
12.    Podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się niezbędne i celowe dla realizacji działalności statutowej klubu, oraz pozyskiwanie środków na cele statutowej działalności Klubu.
13.    Współpraca z jednostkami samorządu lokalnego oraz instytucjami rządowymi.
14.    Uczestniczenie w realizacji zadań publicznych.
15.    Branie czynnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wędkarstwa.
16.    Organizacja imprez charytatywno-wędkarskich.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10
Klub zrzesza członków dzielących się na:
1. Członków zawodników.
2. Członków  kandydatów.
3. Członków wspierających.
§11
1. Członkiem zawodnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Klubu, złożyła pisemną deklarację do Zarządu Klubu oraz wniosła składkę członkowską klubową, obowiązującą w danym roku.
2. Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna która nie ukończyła 16 lat za zgodą prawnego opiekuna, zna i uznaje Statut Klubu , złożyła pisemną deklarację do Zarządu Klubu oraz wniosła składkę członkowską.
3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają działalność Klubu oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu w formie darowizny.
4. Członkiem Klubu może zostać cudzoziemiec.
§12
1.    O przyjęciu członków do Klubu decyduje Zarząd Klubu poprzez stosowną uchwałę.
2.    Ewidencję członków Klubu prowadzi sekretarz Klubu w formie określonej przez Zarząd Klubu.
§13
1. Przyjęcie do Klubu odmawia się osobie która nie charakteryzuje się odpowiednimi wartościami etyczno – moralnymi.
2. Od decyzji Zarządu Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków Klubu za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§14
Członkostwo w klubie ustaje na skutek:
1.    Zgonu.
2.    Pisemnej rezygnacji złożonej Prezesowi Klubu.
3.    Nieopłacenia składki członkowskiej do 1 maja danego roku.
4.    Wykluczenia na mocy Walnego Zebrania Członków Klubu.
5.    Wykluczenia z klubu na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego.
6.    Rozwiązania Klubu.
Ustanie członkowstwa odnotowuje sekretarz Klubu i wykreśla z ewidencji członków Klubu.
§15
Członkowie zawodnicy i kandydaci Klubu z ograniczeniami wynikającymi z ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Klubu i posiedzeniach Zarządu Klubu.
2. Członkowie zawodnicy Klubu uczestniczący w walnym zebraniu Klubu mają bierne i czynne prawo wyborcze.
3. Członkowie zawodnicy mają prawo wybierać i być wybieranym do władz i organów Klubu na zasadach określonych w niniejszym statucie.
4. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
5. Uczestniczenia w zawodach i imprezach  sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub.
6. Korzystania z wszelkich urządzeń i wyposażenia Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
7. Kierować wnioski, skargi i uwagi do właściwych władz Klubu i otrzymywać odpowiedzi w terminach właściwych dla postępowania administracyjnego.
8. Pełnić we władzach lub organach Klubu tylko jedną funkcję z wyboru.
9. Otrzymywać i nosić odznaki Klubu.
10. Uczestniczyć w klasyfikacji na najlepszych sportowców według rankingów Klubu.
11. Otrzymywać wyróżnienia i nagrody za działalność społeczną na rzecz Klubu i za osiągnięcia sportowe.
12. Członek Klubu ma prawo promować firmę, instytucję lub osobę prywatną na odzieży klubowej , pod warunkiem nie naruszania §16  w całości.
13. Członkowie wspierający Klub maja prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez przedstawiciela w Walnym Zebraniu  Klubu z głosem doradczym.
§16
Członek Klubu ma obowiązek:
1.    Dbać o dobre imię Klubu.
2.    Osiągać jak najlepsze wyniki sportowe.
3.    Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu.
4.    Brać czynny udział w działalności Klubu.
5.    Przestrzegać  postanowień statutu i władz Klubu.
6.    Opłacać regularnie składki do 1 maja każdego roku.
7.    Godnie reprezentować barwy Klubu.
8.    Na imprezach sportowych uczestniczyć w ubraniu klubowym lub z widocznymi akcentami klubowymi.
9.    Kierować się zasadą wzajemnego poszanowania i strzec jedności Klubu.              
10.     Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

§17
1.    Za zasługi w działalności statutowej członek Klubu na wniosek Zarządu Klubu lub co najmniej 10 członków Klubu może otrzymać wyróżnienia, formę i rodzaj wyróżnień ustali Zarząd Klubu.
2.    Osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Klubu, Zarząd Klubu może przyznać szczególne wyróżnienia.
3.    Ustala się specjalne wyróżnienie: zasłużony dla SKWM WŁADEK –TEAM, które zostaje przyznane członkowi Klubu za wybitne zasługi dla Klubu w ilości jednej sztuki na rok.
§18
1.    Członek Klubu nieprzestrzegający postanowień statutu określonych w §16 pkt. 1, 3, 4, 5, 7, 9  podlega odpowiedzialności organizacyjnej przed Klubem.
2.    Karami wymierzonymi przez Sąd Koleżeński są:
a)    Upomnienie.
b)    Nagana.
c)           Wykluczenie z Klubu dożywotnio.
3.    Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej, i zaciera się po upływie 6 miesięcy nie dotyczy to pkt. 2 c §18.
4.    Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się orzeczeniem winy bez stosowania kary o ile sąd uzna że samo postępowanie dyscyplinarne odniosło spodziewany efekt wychowawczy.
5.    Członek Klubu ma prawo odwołać się od decyzji Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem prezesa do Walnego Zebrania Członków Klubu.
                                            
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE, ORGANY ORAZ ZASADY ORGANIZACYJNE KLUBU

§19
1.    Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane nie później niż do końca lutego.
2.    W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Klubu, władzą Klubu jest Zarząd Klubu.
3.    Organem kontroli wewnętrznej Klubu jest Komisja Rewizyjna.
4.    Organem orzekającym o przewinieniach członków Klubu jest Sąd Koleżeński.
5.    Walne Zebranie Członków  Klubu może być:
a)    Zwyczajne
- sprawozdawcze zwoływane co roku.
- sprawozdawczo-wyborcze zwoływane co cztery lata.

b) Nadzwyczajne.

6. O terminie  i miejscu Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarząd Klubu powiadamia na co najmniej 21 dni przed terminem zebrania i jednocześnie jest on organizatorem walnego zebrania.
7. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Klubu posiada:
- zarząd Klubu.
- Komisja Rewizyjna.
- członkowie Klubu w ilości nie mniejszej niż ¼ członków Klubu.
8. Jeżeli Zarząd Klubu nie zwoła Walnego Zebrania Członków Klubu o którym mowa w §19 ust 5 i 6 w ciągu  21 dni od upływu terminu wówczas Walne Zebranie Członków Klubu może zwołać Komisja Rewizyjna.
9. Organ zwołujący walne zebranie powinien przedstawić na piśmie porządek obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
§20
1.    Wybory do władz i organów Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym.
2.        Wybory do władz i organów Klubu wybierani są z pośród członków Klubu uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków Klubu lub w szczególnych wypadkach na podstawie pisemnej zgody kandydata podczas jego nieobecności na zebraniu.
3.    Członkowie ustępujących władz Klubu, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą kandydować do władz i organów Klubu w najbliższej kadencji.
4.    Kadencja władz i organów Klubu trwa 4 lata i jest równoczesna. Nadzwyczajne Zebranie członków Klubu zwołane do przeprowadzenia nowych wyborów nie przerywa tej kadencji.
                                                               §21
1.    Uchwały władz i organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
2.    W przypadku zdekompletowania w czasie trwania kadencji  członków organów i władz Klubu, uzupełnienie następuje na najbliższym posiedzeniu tych władz lub organów, z pośród członków Klubu zaproponowanych przez prezesa, tyczy się Zarządu Klubu lub przewodniczącego danego organu. Członkowie Klubu będący uzupełnieniem do władz i organów Klubu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie Członków Klubu.
3.    Władze i organy Klubu mogą odwołać ze swego składu na podstawie uchwały, członka który to: złożył pisemna rezygnację, z powodu jego bezczynności, lub zawiesić na czas postępowania dyscyplinarnego.
4.    W przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, lub prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej w stosunku do prezesa Klubu należy w ciągu 30 dni zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.
5.    W przypadku braku przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej wynikającej z §21 pkt. 3  powołuje ich Zarząd Klubu do czasu zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 22
1.    Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne:
a)    w pierwszym terminie przy udziale co najmniej połowy liczby członków klubu.
b)    w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków Klubu, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2.    W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez zarząd.
§.23

       1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
a)    Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
b)    Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków Klubu, uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu Klubu. Absolutorium jest udzielane bądź nie indywidualnie dla każdego członka zarządu oddzielnie.
c)    Ustalenie składu liczbowego władz i organów klubu.
d)    Wybór prezesa klubu.
e)    Wybór członków zarządu Klubu. Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
f)    Uchwalenie planu  działania oraz budżetu Klubu na kolejny rok.
g)    Zobowiązanie członków Klubu do wykonywania pracy na rzecz Klubu.
h)    Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
i)    Ustalenie ogólnych kierunków działania Klubu.
j)    Rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych walnemu zebraniu przez członków Klubu.
k)    Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Klubu.
l)    Uchwalenie statutu, podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Klubu i rozporządzeniem jego majątkiem jest wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym lub drugim terminie.
m)    Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
n)    Uchwalanie wysokości składki klubowej oraz trybu jej uiszczania.
o)    Podejmowanie uchwał o  przynależności do innych organizacji.
p)    Rozpatrywanie odwołań.
q)    Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu lub takich dla których statut nie ustala właściwości.
r)     Zlecenie władzom i organom klubu opracowania zasad , form, sposobów itp. działalności, opracowanie wzorów pism , pieczęci i wszystkich spraw związanych z prawidłowym działaniem Klubu.
2.Głosowanie nad uchwałami jest przeprowadzane w formie jawnej ,zwykłą większością głosów.
§.24
1.    Zarząd Klubu składa się  z 8 do 10 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
2.    W skład Zarządu Klubu wchodzą Prezes, Sekretarz, Skarbnik, Gospodarz, v-ce prezes do spraw sportu, v-ce prezes do spraw organizacyjnych, członkowie zarządu w ilości do 4 osób.
3.    Prezes ,Gospodarz jak i v-ce prezesi mają prawo do powołania komisji problemowych, pomocniczych oraz doradczych z pośród członków Klubu.
4.    Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5.    Zasady zwoływania posiedzeń oraz formy  pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony  przez te władze.
6.    Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej Prezesa, Sekretarza lub Gospodarza.
7.    Dopuszcza się organizowanie zebrań oraz głosowań w formie ankiet poprzez nośniki, transmisje internetowe, media społecznościowe oraz najnowsze rozwiązania komunikacyjne.
8.    W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i Zarządu. Jest upoważniony do wystawiania pełnomocnictw członkom zarządu do wykonania odpowiednich działań zleconych przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków Klubu.
9.    Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:

a)    kierowanie działalnością Klubu.
b)    pozyskiwanie środków na działalność Klubu.
c)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.
d)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
e)    uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
f)    organizowanie działalności sportowej Klubu.
g)    zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
h)    reprezentowanie Klubu.
i)    opracowanie pism, formularzy i zasad funkcjonowania Klubu.
j)    nadawanie odznak i wyróżnień.
k)    powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego.
l)    opracowanie wszelkich regulaminów, przepisów związanych z działalnością Klubu.
m)    kontakt oraz reprezentowanie Klubu z władzami samorządowymi oraz administracją państwową.

§.25
1.    Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do kontroli  jego działalności.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Klubu w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym
4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
5.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władze.

§.26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Kontrolowanie działalności Klubu pod względem  celowości, prawidłowości  i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków  Klubu.
2.    Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
3.    Zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie.
4.    Składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie.
5.    Komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Klubu.
§27
1.    Sąd Koleżeński Klubu rozpatruje przewinienia członków Klubu.
2.    Sąd koleżeński składa się z trzech członków. W ciągu 7 dni od ich powołania wybierają z pośród siebie przewodniczącego, sekretarza oraz członka.
3.    Rzecznik dyscyplinarny zostaje powołany przez zarząd Klubu i występuje jako oskarżyciel.
4.    Sąd koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności walnemu zebraniu członków Klubu.
5.    Instytucją odwoławczą od decyzji sądu koleżeńskiego jest walne zebranie członków.
6.    Sąd koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego poprzez tę władzę i zatwierdzonego przez zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§28
1.    Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Majątek ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3.     Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z :
- składek członkowskich
-darowizn, zapisów i spadków
-dotacji z jednostek  rządowych i samorządu terytorialnego
-majątku klubu
- ofiarności publicznej
-oraz innych źródeł
§29
1.    W stosunku do członków Klubu, członków władz i organów Klubu oraz osób które to są z nimi powiązane poprzez pokrewieństwo lub zależność służbową klub nie może:
- udzielać pożyczek lub zabezpieczeń swoim majątkiem
-przekazywać swojego majątku na preferencyjnych zasadach
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA KLUBU

§30
1.     Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków Klubu wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków Klubu określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
3.    Likwidatorem Klubu jest prezes, skarbnik oraz jeden z członków Zarządu Klubu.