Oferta miesiąca

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19218

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
40 zł - 60 zł os.

Ośrodek kolonijny Jar

Chłapowo, ul. Jarowa 1 4089

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 80 zł os.

Polskie Wędkarstwo Morskie

INFORMATOR MORSKI - wszystko czego szukasz na jednej stronie...
Na skróty: zawody | prognoza pogody | opłaty | ODZIEŻ WŁADEK TEAM

NASZ FACEBOOK

Statut klubu Władek TEAM


STATUT
Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego wladek.pl


Rozdział I
Postanowienia ogólne

    1. Organizacja nosi nazwę Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego wladek.pl a w dalszych postanowieniach statutu
        zwana jest Klubem.

    2. Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych a terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska.

    3. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony a organem prowadzącym jest portal wladek.pl reprezentowany przez firmę INTEROBIEKT.

    4. Siedzibą klubu jest redakcja portalu wladek.pl czyli: 84-200 Kąpino, ul. Wichrowe Wzgórza 11

    5. Dla realizacji celów statutowych, klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

    6. Wszelkie zmiany w logotypie klubowym muszą przed wprowadzeniem w życie uzyskać pozytywną opinię organu prowadzącego.


Rozdział II
Cele i środki działania Klubu

    1. Celem klubu jest promocja wędkarstwa morskiego w powiązaniu z portalem wladek.pl oraz telewizją internetową wladekTV

    2. Klub realizuje cele poprzez:

        - integrowanie osób o podobnych zainteresowaniach
        - organizowanie zawodów wędkarskich
        - nagradzanie najlepszych zawodników
        - tworzenie i publikowanie filmów o wędkarstwie morskim
        - tworzenie i publikowanie fotorelacji i innych artykułów o wędkarstwie morskim
        - nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami o podobnych profilach
        - nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z gazetami o tematyce wędkarskiej
        - promowanie przewoźników wędkarskich oraz przewodników wędkarskich
        - nagradzaniu najlepszych firm, instytucji oraz osób, które przyczyniły się do rozwoju wędkarstwa morskiego oraz
          pomogły klubowi w działalności statutowej
        - inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz doskonalenia umiejętności, zasad i etyki wędkarskiej oraz
          działań na rzecz ochrony środowiska

Rozdział III
Członkowie Klubu

    1. Członkiem klubu może zostać każdy sympatyk wędkarstwa morskiego.

    2. Przyjęcie do klubu następuje w drodze założenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji członkowskiej i decyzji zarządu klubu
        potwierdzającej przyjęcie w poczet członków.

    3. Członek Klubu o randze Zawodnika, może w morskiej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego klubu i stowarzyszenia.

    4. Członek klubu o randze Zawodnika ma prawo:

        - wybierać i być wybranym do władz Klubu
        - uczestniczyć w pracach Klubu
        - uczestniczyć w walnych zebraniach klubu
        - dostępu do tajnego forum klubowiczów
        - brania udziału w wewnętrznych zawodach wędkarskich
        - brania udziału w zabawach klubowych
        - być członkiem PZW
        - reprezentować barwy klubu podczas prywatnych wypraw wędkarskich
        - poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu
        - być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe
        - być wyróżnianym i nagradzanym za pomoc w realizacji celów statutowych klubu
        - do darmowych startów w zawodach (zgodnie z regulaminem: Ranking Władek TEAM)

    5. Członek klubu o randze Zawodnika ma obowiązek:

        - brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu
        - przestrzegać regulaminu klubu i uchwały władz klubu
        - na zawodach w wędkarstwie morskim a w szczególności tych wymienionych w kalendarzu imprez wędkarskich
          i zaliczanych do Rankingu Władek TEAM, godnie reprezentować barwy klubu
        - opłacać w wyznaczonym terminie składkę roczną
        - biorąc udział w zawodach, powinien być przez cały czas trwania zawodów, jednoznacznie rozpoznawalny jako
          Zawodnik Władek TEAM. W tym celu klub jest zobowiązany do zapewnienia możliwości wcześniejszego zakupu odzieży klubowej
          oraz naszywek i tym podobnych elementów w celu wyraŸnego zaakcentowania przynależności do Klubu Władek TEAM.
          Odzież oznaczona w taki sposób jest w statucie i w regulaminach nazywana odzieżą klubową. Start zawodnika który nie posiada
          w widocznym miejscu na odzieży wierzchniej znaków klubowych, traktowany jest jako prywatne uczestnictwo w danych zawodach
          a co za tym idzie, nie należą się za taki start punkty doliczane do Rankingu Władek TEAM.
        - znać treść obowiązującego statutu ,regulaminu Rankingu Władek TEAM oraz innych przepisów dotyczących
          działania klubu zamieszczonych na stronach www.KLUB.wladek.pl

    6. Członkostwo ustaje na skutek:

        - pisemnej rezygnacji członka klubu
        - braku wpłaty SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ przez 3 lata z rzędu
        - uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku:
             - nieprzestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu
             - nie uczestniczenia w pracach klubu
             - działania na szkodę klubu
        - za nieetyczne i niekulturalne zachowania w stosunku do członków klubu oraz innych osób
        - zgonu członka klubu

    7. W przypadku braku wpłaty OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ, członek klubu o randze Zawodnika zostaje czasowo zawieszony.
        W takim przypadku nie ma możliwości korzystania z praw członków klubu o randze Zawodnika oraz:
         - nie jest brany pod uwagę w losowaniach nagród
         - jego punkty za starty w zawodach nie są wliczane do Rankingu Władek TEAM
         - w imprezach o ograniczonej liczbie uczestników, jest brany pod uwagę w drugiej kolejności

Rozdział IV
Władze oraz walne zebranie członków klubu

    1. Władzami klubu są:

        - walne zebranie członków klubu
        - zarząd klubu
        - właściciel portalu wladek.pl

    2. Zarząd liczy od 3 do 12 członków:

        - prezes powoływany przez portal wladek.pl (musi być członkiem klubu)
        - dwóch wiceprezesów wybieranych spośród członków podczas walnego zebrania
        - sekretarz
        - gospodarz
        - rzecznik prasowy
        - po jednym przedstawicielu sekcji (spinning, surfcasting, kuter) którzy mają prawa GŁOSU DORADCZEGO
        - przedstawiciel Juniorów (ma prawo GŁOSU DORADCZEGO)

    3. Komisją rewizyjną są trzy osoby wybierane spośród wszystkich klubowiczów poprzez głosowanie, podczas walnego zebrania.
        Do komisji rewizyjnej nie może zostać powołana osoba pełniąca już jakąś funkcję w zarządzie klubu.”

    4. Organem sprawującym w klubie funkcję skarbnika jest właściciel portalu wladek.pl

    5. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy:

        - wybór i odwołanie członków zarządu klubu
        - zatwierdzanie planu działania
        - dokonywanie oceny całorocznej działalności zarządu

    6. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

    7. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu, co najmniej raz w roku, a o terminie i miejscu walnego zebrania
        powiadamia członków zarząd klubu z wyprzedzeniem:

        - termin zebrania – 21 dni
        - miejsce zebrania – 7 dni

    8. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje klub na zewnątrz, prezes lub
        wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu

    9. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy:
        - kierowanie bieżącą działalnością klubu
        - zwoływanie walnych zebrań członków klubu
        - realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu
        - reprezentowanie klubu na zewnątrz
        - organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych
        - motywowanie klubowiczów do czynnego brania udziału w zawodach wędkarskich
        - tworzenie rankingu klubowiczów zwanego Rankingiem Władek TEAM
        - zawieranie umów ze sponsorami
        - typowanie i przyznawanie wybranym organizacją, firmom lub osobom specjalne oznaczenie wladek.pl POLECA
        - wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu

    10. Kadencja Władz Klubu przez pierwszy okres działalności (tj. 3 lata ) trwa 1 rok. Po okresie przejściowym (tj. po 3 latach) 2 lata.

    11. W przypadku dekompletacji zarządu, na wniosek prezesa mogą być dobrani nowi członkowie zarządu na pełnych prawach
        członka zarządu, do najbliższego walnego zebrania, na którym to poprzez wybór zostanie uzupełniony zarząd.

    12. Nowy zarząd ma obowiązek realizować niedokończone zadania poprzedniego zarządu tak aby zachować ciągłość pracy
        oraz wykonać zadania podjęte przez poprzedni zarząd.

Rozdział V
Fundusze klubu

    1. Ustala się składkę roczną w kwocie    zł z VAT.

    2. Składka roczna obowiązuje każdego Klubowicza o randze Zawodnika.

    3. Składkę roczną należy uiścić w terminie od Walnego Zebrania Sprawozdawczego do końca listopada (nowego roku)
        na konto lub osobiście podczas zawodów wędkarskich i innych zgrupowań.

    4. W przypadku nie opłacenia składki, klubowicz jest zawieszony w prawach zawodnika czyli:
           - nie jest brany pod uwagę w losowaniach nagród
           - jego punkty za starty w zawodach nie są wliczane do Rankingu Władek TEAM
           - w imprezach o ograniczonej liczbie uczestników, jest brany pod uwagę w drugiej kolejności
           - nie przysługują mu prawa Członka Klubu o randze Zawodnika


    5. Zawieszenie zawodnika może trwać maksymalnie 3 lata. Po tym czasie automatycznie jest skreślany z listy klubowiczów.

    6. W przypadku wpłaty składki członkowskiej na konto należy podać:
           - imię i nazwisko zawodnika,
           - adres,
           - dopisek KLUB WLADEK.PL

 

Rozdział VI
Przebieg Walnego Zebrania

    1. Zebranie otwiera prezes klubu

    2. Zebranie prowadzi sekretarz klubu lub osoba wyznaczona przez prezesa klubu
           - osoba ta udziela głosu i go odbiera
           - wyznaczona osoba jest zobowiązana sporządzić listę osób chcących zabrać głos (zostaje on udzielony wg. kolejności zgłoszeń)

    3. Sprawozdanie z działalności klubu składają prezes klubu, wice prezes do spraw sportu i skarbnik.

    4. Ocena działalności zarządu przez Komisję Rewizyjną

           - Komisja Rewizyjna udziela lub nie absolutorium poszczególnym członkom zarządu
           - członek zarządu który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz klubu i w chwili
             ogłaszania braku absolutorium kończy swoją kadencję

    5. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków, komisje muszą liczyć min 3 członków wybranych z pośród klubowiczów
        nie kandydujących do władz klubu. Obie komisje mogą zostać połączone i wykonywać jednocześnie obowiązki komisji
        skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

    6. Głosowanie do władz klubu odbywa się w formie tajnej lub jawnej z pośród zgłoszonych kandydatur. O formie głosowania decydują
        członkowie zebrania. Osoba kandydująca do władz, musi wyrazić osobiście zgodę a jeśli jest nieobecna, zgoda musi być wyrażona
        na piśmie przy udziale dwóch świadków, którzy muszą być członkami klubu i być na zebraniu.

    7. Przedstawienie się kandydatów do władz klubu oraz zaprezentowanie swojego programu działania (kandydaci do komisji
        rewizyjnej nie muszą przedstawiać programu)

    8. Po wyborze władz klubu, następuje ukonstytuowanie zarządu. Prezes klubu rozdziela funkcje w porozumieniu z nowymi członkami
        zarządu. Następnie zostają oni przedstawienie członkom klubu.

    9. Zgłaszanie propozycji dotyczącej działalności klubu, składanie wniosków i uchwał (każdy wniosek i uchwała musi być przegłosowana
        i przyjęta większością głosów członków klubu znajdujących się na Sali

    10. Spisanie uchwał podjętych do realizacji i przedstawienie ogółowi.

    11. Porządkowe kwestie mające wpływ na prawidłowy przebieg zebrania:
           - przewiduje się maksymalnie trzy przerwy oraz dwie dyskusje (jedna przed wyborami a druga po wyborach)
             będących jednocześnie zgłaszaniem propozycji wniosków i uchwał
           - prowadzący ma prawo odebrać głos osobie która znajduje się pod wpływem alkoholu, podejmuje tematy które
             jasno i wyraŸnie reguluje statut oraz inne przepisy klubowe opublikowane na www.klub.wladek.pl
           - obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na zebraniu
           - osoba prowadząca zebranie ma obowiązek reagować na nieodpowiednie zachowywanie się uczestników a w przypadku
             trzykrotnego ustnego upomnienia, poprosić uczestnika o opuszczenie zgromadzenia
           - osoba która w konsekwencji swojego nieodpowiedniego zachowania została poproszona przez osobę prowadzącą
             do opuszczenia zgromadzenia, a nie zastosuje się do prośby - może decyzją zarządu zostać skreślona z listy zawodników
             (zarząd ma na tą decyzję 30 dni od zaistnienia takiego przypadku)Wędkarstwo morskie - kilka słów o klubie Władek TEAMKilka słów o klubie Władek TEAM


Wędkarstwo morskie - dołącz do nas - nowy zawodnikDołącz do nas – zapraszamy!


Wędkarstwo morskie - dlaczego WładysławowoWładysławowo jako baza - dlaczego?


Historia klubu Władek TEAMHistoria klubu


Wędkarstwo morskie - osiągnięcia zawodników Władek TEAMOsiągnięcia naszych zawodników


Wędkarstwo morskie - strefa zawodnika co to takiegoStrefa Zawodnika


Wędkarstwo morskie - nasza morska telewizja wędkarskaNasza morska telewizja wędkarska


Wędkarstwo morskie - Zarząd Władek TEAMZarząd Władek TEAM


Wędkarstwo morskie - Zarząd Władek TEAMKontakt


Wędkarstwo morskie - statut klubu Władek TEAMStatut