Oferta miesiąca

Pryzmat

Męczenników Wielkiej Wsi 39a, Władysławowo, Polska 1922

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 19602

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU


Wydawca - właściciel portalu www.wladek.pl
Klient - podmiot dodający ogłoszenie do portalu
Użytkownik lub Wczasowicz - podmiot korzystający z zamieszczonych ogłoszeń
Portal - serwis internetowy reprezentowany przez Wydawcę tj. www.wladek.pl


§1 Postanowienia ogólne

1. Początki portalu wladek.pl sięgają roku 2000 gdzie wspólnie z ówczesnym proboszczem Parafii Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny we Władysławowie Kazimierzem Kotlarzem, została podjęta decyzja o stworzeniu strony internetowej z bieżącymi informacjami z życia parafii oraz miasta. Od samego początku Wydawca portalu czynił starania by treści publikowane na jego łamach były rzetelne oraz zachowywały naukę Kościoła Katolickiego. W 2009 portal zyskał nową szatę graficzną i podział na www.wladek.pl – stronę o mieście oraz www.parafia.wladek.pl – stronę parafialną. Pamiętamy o swoich korzeniach i w dalszym cišgu staramy się zachowywać przyjęte normy i wartości chrzeœcijańskie a co za tym idzie wszelkie zamówione przez Wydawcę materiały (w tym materiały prasowe oraz fotorelacje) oraz podjęte inicjatywy, są zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
2. Przedstawione na stronie www.wladek.pl ogłoszenia nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego.
3. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę, a także określa prawa i obowiązki Wydawcy oraz Klienta korzystającego z jego usług.
4. Przed skorzystaniem z usług Wydawcy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
5. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
6. Skorzystanie z systemu ofert www.wladek.pl jest traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem regulaminu, jego akceptacją oraz przestrzeganiem zasad Regulaminu.
7. Wydawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu bez zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentowej.
8. W przypadku Klienta który posiada obiekt więszy niż 100 miejsc noclegowych, wydawca ma prawo do odmówienia wykonania reklamy lub umieszczenia reklamy Klienta w kilku różnych działach.
9. Z uwagi na komercyjny charakter reklam umieszczanych w portalu wladek.pl, wydawca zakłada iż dane podawane przez Klienta (firmę) są jednocześnie danymi powszechnie dostępnymi czyli nie podlegają dodatkowej rejestracji w GIODO. Wydawca dodatkowo nie gromadzi i nie przechowuje żadnych dodatkowych danych prócz tych ogólnie dostępnych w portalu wladek.pl. Klient ma obowiązek podawania swoich numerów telefonów umożliwiających kontakt bezpośrednio z właścicielem firmy.
10. Majątkowe prawa autorskie do Portalu należą do Wydawcy. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych na Portalu wymaga uprzedniej zgody Wydawcy.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§2 Rejestracja konta i publikowanie ofert

1. Aby dodać ofertę do systemu, należy wezwać pracownika portalu www.wladek.pl lub zlecić zdalne utworzenie strony zespołowi Portalu poprzez kontakt za pomocą korespondencji e-mail.
2. Oferta może zostać opublikowana przed lub po uiszczeniu opłaty abonamentowej i aktywowaniu usługi przez Wydawcę.
3. Publikacja ofert zostaje usunięta po wygaśnięciu okresu ważności wykupionego przez Klienta pakietu.
4. Wezwanie pracownika portalu www.wladek.pl do obiektu oraz zlecenie zdalnego utworzenia strony poprzez zespół Portalu wladek.pl jest równoznaczne z zawarciem Umowy i rozpoczęciem świadczenia usług przez Wydawcę na rzecz Klienta.
5. Pracownik Portalu www.wladek.pl może spisać u Klienta skróconą umowę której podpisanie przez Klienta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
6. Obiekt usunięty z Portalu (np. gdy nie zostanie przedłużony abonament przez Klienta), może zostać do niego dodany po 2 miesiącach od jego usunięcia.
7. Ilość miejsc noclegowych nie może być zaniżana przez Klienta celem pomniejszenia opłaty za usługę. W przypadku wykrycia niezgodności z opłatą roczną a faktyczną ilością miejsc noclegowych, redakcja portalu ma prawo usunąć obiekt z bazy bez zwrotu pieniędzy.
 

 

§3 Opłaty abonamentowe

1. Oferty zamieszczone w serwisie www.wladek.pl są płatne
2. Wydawca ma prawo do odmowy wszczęcia promowania obiektu Klienta bez podania przyczyny.
3. Faktura VAT lub paragon jest wysyłany na adres obiektu noclegowego w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Wydawcy.
4. W przypadku przedłużenia oferty przez Klienta - płaci on tyle samo co w poprzednim okresie abonamentowym (GWARANCJA STAŁEJ CENY) o ile była zachowana ciągłość w wyświetlaniu się jego oferty w Portalu www.wladek.pl
5. Wydawca w miesiącu w którym kończy się Klientowi okres abonamentowy (nie dotyczy ofert włączanych przez Klienta w swoim panelu www.zmiany.wladek.pl), kontaktuje się z nim telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail lub listownie. Klient poprzez dyspozycję ustną (kontakt drogą telefoniczną), poprzez odpowiedź na e-mail lub przelanie odpowiedniej kwoty na konto, wyraża chęć lub rezygnuje z dalszej współpracy. Wydawca na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji, usuwa lub przedłuża reklamę (stronę internetową z obiektem noclegowym) na kolejny okres abonamentowy. W przypadku gdy Klient wykupił doatkowe reklamy w panelu www.zmiany.wladek.pl a nie dokonał wpłaty za kolejny okres abonamentowy (strona internetowa), dodatkowe reklamy zostają wyłączone bez zwrotu pieniędzy. W przypadku braku konkretnej dyspozycji ze strony Klienta, Wydawca ma prawo do usunięcia reklamy Klienta z Portalu.
6. W dowolnym momencie Klient może rozszerzyć zakres usług oferowanych przez Portal
7. Wydawca ma prawo do wyłączenia reklamy Klienta w Portalu bez podawania przyczyny. Musi w takim przypadku dokonać zwrotu części pieniędzy za niewykorzystany przez Klienta okres abonamentowy. Wyjątek stanowi sytuacja gdy Klient narusza któryś z punktów niniejszego regulaminu a w szczególności tych zawartych w §5 punkcie 1, 2, 5 i 7.
8. Klient nie może reklamować na łamach swojej strony w Portalu www.wladek.pl innych obiektów noclegowych za których nie odprowadził do Portalu odpowiedniej należności. Wydawca ma prawo do zażądania od Klienta dopłaty zgodnie z cennikiem a w skrajnych przypadkach do wyłączenia oferty Klienta bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament.


§4 Prawa, zobowiązania Wydawcy

1. Wydawca zobowiązuje się zapewnić prezentację oferty na portalu www.wladek.pl
2. Wydawca gwarantuje możliwość wyszukiwania przez Użytkowników ofert według określonych kryteriów.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych na portalu ofert oraz za opinie w formie gwiazdek.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, których adresy widnieją w zamieszczanych ofertach
6. Wydawca ma prawo do zablokowania pakietu i usunięcia ofert z systemu, jeżeli wprowadzane dane są nieprawidłowe, niezgodne z prawdą lub naruszają interesy Wydawcy lub osób trzecich.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacją oprogramowania i serwera.
8. Wydawca ma prawo prowadzić reklamacje wczasowicz-kwaterodawca oraz orzekać w tych sprawach.
9. Wydawca ma prawo do wstrzymania obrazu z części kamer bez powiadamiania o tym Klientów.
10. Zdjęcia w historii kamer są generowane automatycznie o z góry określonych godzinach i obecność na nich osób trzecich jest zupełnie przypadkowa oraz nie może stanowić jakikolwiek roszczeń osób obecnych na tych zdjęciach.


§5 Prawa i zobowiązania Klienta

1. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych w panelu zmian na www.zmiany.wladek.pl oraz do przestrzegania i dostosowania się do poleceń i przykładów tam umieszczonych.
2. W przypadku publikowania treści niezgodnych z faktycznym stanem, wydawca ma prawo do zablokowania, panelu do wprowadzania zmian lub wyświetlania się strony Klienta na okres do 30 dni.
3. Klient ma prawo do samodzielnego korygowania treści zawartych na swojej stronie z obiektem noclegowym poprzez swoje hasło i indywidualny numer klienta.
4. Wydawca nie odpowiada za złe funkcjonowanie strony Klienta w przypadku gdy on nie dostosował się do wskazówek zamieszczonych w panelu zmian na www.zmiany.wladek.pl
5. Klient nie może w panelu zmian na www.zmiany.wladek.pl stosować tagów html/php oraz podobnych.
6. Klient ma prawo do podania jednego linku zewnętrznego (w rubryce: inna strona o obiekcie) prowadzącego do jego oficjalnej strony internetowej jeśli na swojej oficjalnej stronie wstawił link do wladek.pl. Link do oficjalnej strony Klienta nie może prowadzić do strony na której widnieje oferta innych obiektów noclegowych nie znajdujących się na stronie Klienata w portalu wladek.pl
7. W przypadku prowadzenia procedury reklamacyjnej wniesionej przez Wczasowicza, Portal ma prawo skontaktować się e-mailowo bądź telefonicznie z Klientem i zażądać ustosunkowania się do zgłoszonych przez Wczasowicza uwag. W przypadku uchylania się Klienta od odpowiedzi na e-mail, Wydawca ma prawo do czasowego wyłączenia reklamy Klienta.
8. Klient ma możliwość włączenia dodatkowych płatnych reklam swojego obiektu bezpośrednio w swoim panelu zmian na www.zmiany.wladek.pl
9. Klient ma możliwość wyboru kamery lub kamer z których obraz będzie pokazywany na jego stronie głównej (np: www.urszula.wladek.pl)
10. Klient ma możliwość wyłączenia informacji o aktualnym stanie pogodowym poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w swoim panelu administracyjnym na www.zmiany.wladek.pl
11. Zdjęcia wykonane przez fotografa pracującego dla portalu www.wladek.pl są chronione prawem autorskim. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć w innym portalu niż www.wladek.pl, musi zostać zgłoszone przez Kwaterodawcę poprzez kontakt e-mail: reklama@wladek.pl oraz uzyskać pozytywną opinię działu technicznego.
12. Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego zmianami przed każdym przedłużeniem okresu abonamentowego.

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Klient, Użytkownik lub Wczasowicz może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Portal wladek.pl, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Klienta, Użytkowniak lub Wczasowicza i czynności dokonywane przez niego w Portalu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Portal może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 14 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację.
4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Urzytkownikiem lub Wczasowiczem a Klientem (kwaterodawcą) odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z obiektem noclegowym.

Art. 9 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.

4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.https://www.nocowanie.pl/info/regulaminy,610,id,610.html

Art. 9 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.

4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.https://www.nocowanie.pl/info/regulaminy,610,id,610.html

Art. 9 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.

4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.https://www.nocowanie.pl/info/regulaminy,610,id,610.html


§7 Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych podanych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w celu dodania oferty zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
2. Wydawca oświadcza że pozyskiwane dane osobowe są wykorzystywane jedynie do wszelkich procesów niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi przez Wydawcę na rzecz Klienta.
3. Z uwagi na komercyjny charakter reklam umieszczanych w portalu wladek.pl, wydawca zakłada iż dane podawane przez Klienta (firmę) są jednocześnie danymi powszechnie dostępnymi czyli nie podlegają dodatkowej rejestracji w GIODO. Wydawca dodatkowo nie gromadzi i nie przechowuje żadnych dodatkowych danych prócz tych ogólnie dostępnych. Klient ma obowiązek podawania swoich numerów telefonów umożliwiających kontakt bezpośrednio z właścicielem firmy.
4. Wydawca nie wykorzystuje danych zgromadzonych w portalu wladek.pl do własnych potrzeb w tym też do masowego kontaktowania się z Klientami oraz do wysyłania im reklam których nie zamówili.