Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 16161

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 17490

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.


Polskie Wędkarstwo Morskie

INFORMATOR MORSKI - wszystko czego szukasz na jednej stronie...
Na skróty: zawody | prognoza pogody | opłaty | ODZIEŻ WŁADEK TEAM

NASZ FACEBOOK

Zarząd Klubu Władek TEAM

Logo Władek TEAM

 

SPRAWOWANA FUNKCJA

PODSTAWOWE ZADANIA

prezes klubu wladek.pl Prezes
Maciej Kamiński
 • Koordynowanie działalności klubui zarządu
 • Wyznaczanie zadań członkom zarządu i klubowiczom
 • Reprezentowanie klubu na zewnątrz
 • Kontakt z nowymi zawodnikami
 • Wybór nagród do losowania POS
 • Obsługa poczty klubowej: klub@wladek.pl
 • Pozyskiwanie sponsorów
 • Koordynacja umów sponsorskich i ich zatwierdzanie
 • Zatwierdzanie regulaminów klubowych i pism wychodzących
 • Zamawianie pucharów i nagród rzeczowych
 • Wręczanie nagród i wyróżnień
 • Organizacja zebrań zarządu i klubu
 • Bezpośredni nadzór nad skarbnikiem i sekretarzem
 • Wszelka pomoc członkom zarządu przy wypełnianiu ich obowiązków
prezes klubu wladek.pl V-ce Prezes
d/s sportowych
Grzegorz Okonek
 • KOORDYNATOR SEKCJI SURFCASTING
 • Prowadzenie nowych zawodników surfcastingowych
  - tworzenie profilu nowego zawodnika na wladek.pl
  - kontak z zawodnikiem poprzez telefon i SMS
 • Tworzenie regulaminów imprez i zawodów
 • Sporządzanie list startowych na zawody
 • Przygotowanie kart startowych na zawody
 • Organizowanie szkoleń surfcastingowych
 • Wyznaczanie sędziów
 • Prowadzenie zawodów organizowanych przez klub
 • Nadzór nad prawidłowościąprzebiegu zawodów i organizacją pod względem sportowym
 • Prowadzenie wewnętrznego rankingu sekcji surfi udostępnianie go na stronie klubowej
 • Ścisła współpraca z członkami zarządu
prezes klubu wladek.pl

V-ce Prezes d/s
organizacyjnych
Krystian Lezner

 • Sporządzanie kosztorysu zawodów
 • Przygotowanie i wydawanie posiłków podczas zawodów
 • Przygotowanie biura zawodów, stołów i ławek do konsumpcji
 • Kolportaż plakatów reklamujących imprezy klubu
 • Nadzór nad organizacją i przebiegiem imprezy oraz koordynacja współorganizatorów
 • Zakup niezbędnych materiałów na zawody
 • Przygotowanie terenu zawodów
 • Rozstawianie numerów stanowisk
 • Ścisła współpraca z członkami zarządu
prezes klubu wladek.pl

Skarbnik / księgowa
Renata Dworakowska

 • ADMINISTRATOR STREFY ZAWODNIKA
 • Przyjmowanie wpłat członkowskich
 • Uzupełnianie listy wpłat członkowskich na strefie zawodnika
 • Dodawanie info do wygranych POS na liście wpłat
 • Przyjmowanie wpisowego na zawodach
 • Sprzedaż gadżetów klubowych
 • Współpraca przy tworzeniu kosztorysu imprez
 • Prowadzenie ewidencji KP i KW
 • Rozliczanie zawodów z podaniem informacji zarządowi
 • Prowadzenie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • Obsługa konta bankowego klubu
 • Kompletowanie dokumentacji dla księgowej
 • Ścisła współpraca z członkami zarządu
prezes klubu wladek.pl

Gospodarz
Piotr Kęciek  

 • Przechowywanie majątku klubowego i jego ewidencjonowanie (co ma klub i gdzie to się znajduje)
 • Drobne naprawy sprzętów
 • Dbanie o majątek klubu
 • Opracowanie i uaktualnianie listy majątku klubowego
 • Prowadzenie rejestru wydania i przyjęcia składników majątku
 • Dostarczenie i odbiór potrzebnego wyposażenia do prawidłowego przebiegu zawodów wg złożonego zamówienia przez organizatorów
 • Zakup wyżywienia i jego dostarczenie na konkretną imprezę
 • Zgłaszanie skarbnikowi i prezesowi listy niezbędnych zakupów
 • Ścisła współpraca z członkami zarządu

prezes klubu wladek.pl

Sekretarz
Dariusz Kotela

 

 • Pisanie wniosków o dotacje
 • Pisanie interpelacji
 • Kontakt z PZW
 • Kontakt z MIR
 • Tworzenie pism klubowych
 • Przechowywanie dokumentacji
 • Obsługa poczty klubowej klub@wladek.pl
 • Współpraca przy tworzeniu kosztorysu zawodów
 • Uzupełnianie punktów w rankingu głównym
 • Ścisła współpraca z członkami zarządu
 • Bieżąca obsługa siedziby klubu:
  - odbieranie korespondencji tradycyjnej i jej przekazywanie w formie cyfrowej konkretnym odbiorcom z Zarządu
  - umożliwienie spotkań z klubowiczami w siedzibie
  - tworzenie archiwumdokumentacji wpływającej na adres siedziby klubu

  - wysyłanie listów (poczta tradycyjna) do zawodników
prezes klubu wladek.pl Media,
koordynator ISFC
Michał Okniński
 • ADMINISTRATOR STRONY FACEBOOK: WĘDKARSTWO MORSKIE
 • Rozliczanie klubu pod względem rachunkowo-księgowym
 • Przygotowanie corocznegosprawozdania finansowegodo urzędu skarbowego
 • Sporządzanie deklaracji skarbowych i wysyłanie ich do urzędu
 • Sporządzanie dokumentacji niezbędnych do rozliczenia dotacji
 • Przechowywanie dokumentacji i wydruków księgowych
 • Nadzór nad prawidłowością wydatków i zakupów klubowych
 • Publikacje postów na FB
 • Odpowiadanie na pytania pod postami
 • Odpowiadanie na wiadomości (skrzynka pocztowa FB)
 • Moderowanie strony FB
 • Ścisła współpraca z członkami zarządu
 • Moderacja strony klubowej:
  - strona zarząd
  -dział Q&A
  - statut klubu
  - o klubie
  - dodawanie filmów wraz z opisami
 • Bieżąca obsługa
  - drukowanie kart startowych na zawody zgodnie z wytycznymi prezesa od spraw sportu
  - umożliwienie spotkań z klubowiczami w biurze wladek.pl
 • - przechowywanie wyróżnień, dyplomów oraz pucharów zdobytych przez klub oraz ich udostępnienie do filmów i debat
 • Marketing
  - projektowanie plakatów naszych zawodów
  - ustawianie wydarzeń na fejsie (nasze zawody)
  - projektowanie naklejek
  - druk dyplomów i podziękowań (zgodnie z zamówieniem)
  - tworzenie reklam prasowych (media tradycyjne)
  - przygotowanie strategii marketingowej klubu oraz jej wdrażanie
 • Usługi video
  - tworzenie filmów z losowania POS-przechowywanie nagród do losowań POS
  - udostępnienie możliwości wypowiedzi osobom z Zarządu na coniedzielnych debatach wędkarskich
  - tworzenie relacji z zawodów wędkarskich w formie VIDEO
  - przygotowanie spotu reklamowego promującego klubu
 • Wdrażanie większych poprawek na naszej stronie klubowej
  - dodawanie nowych działów
  - modyfikowanie już istniejących działów (np usunięcie działu Lista Kutrów i zastąpienie czymś innym)
 • Ścisła współpraca z członkami zarządu
     
 

Członkowie zarządu
prezes klubu wladek.pl prezes klubu wladek.pl prezes klubu wladek.pl prezes klubu wladek.pl
Maciej Firlong Rafał Wawrzyniak Marcin Grzegorczyk Grzegorz Krupa
 

Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu SKWM Władek Team

§ 1 Zasady ogólne

1. Komisja Rewizyjna Klubu wybierana jest w składzie 3 osobowym przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu. Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów odbywa swoje pierwsze posiedzenie, które zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez niego upoważniona.

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 2 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

1. Kontrolowanie, nie rzadziej niż raz w roku, Zarządu Klubu w zakresie :

1) przestrzegania prawa, postanowień Statutu Klubu, realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz uchwał,

2) przestrzegania przepisów dotyczących dyscypliny finansowej i zasad gospodarności,

3) ochrony mienia Klubu,

2. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Klubu.

§ 3 Do obowiązków Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

1) kontrola prawidłowości ustalania wysokości funduszu wydatków na diety i koszty podróży dla działaczy Klubu,

2) przestrzegania przepisów, określających procedurę przyznawania diet i ich wypłat.

3) na podstawie całorocznej działalności kontrolnej Komisja Rewizyjna Klubu sporządza sprawozdanie za ubiegły rok i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu.

Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) ustalenia dotyczące wykonania budżetu,

2) ocenę działalności organizacyjnej, sportowej, gospodarczej i finansowej,

3) ocenę wykonania uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia, uchwał i zarządzeń władz Klubu oraz uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Klubu.

4) wnioski. Po upływie kadencji władz Klubu, Komisja Rewizyjna Klubu przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu sprawozdanie ze swej działalności

§ 4 Tryb pracy Komisji Rewizyjnej Klubu

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący wg zasad stosowanych w Klubie

3. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu lub inny Członek wyznaczony przez Przewodniczącego może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale Przewodniczącego lub jego Zastępcy

6. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który po odczytaniu na następnym posiedzeniu i wniesieniu ewentualnych uwag podpisują Przewodniczący i Sekretarz Komisji Rewizyjnej Klubu.

§ 5 Zakres prac członków Komisji Rewizyjnej Klubu

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu:

1) kieruje całokształtem działalności Komisji Rewizyjnej Klubu.

2) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Klubu,

3) podejmuje decyzje o zarządzeniu kontroli,

4) wyznacza zespoły kontrolne, zwołuje posiedzenia Komisji.

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu:

1) zastępuje Przewodniczącego w przypadkach jego nieobecności,

2) nadzoruje realizację uchwał podjętych przez Komisję i przedstawia odpowiednie wnioski.

3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Klubu:

1) sporządza protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Klubu,

2) prowadzi dokumentację pracy Komisji i sprawuje nadzór nad jej gromadzeniem i przechowywaniem,

3) przyjmuje i wysyła korespondencję oraz na bieżąco informuje Przewodniczącego o pismach lub sprawach, jakie wpłynęły do Komisji.

§ 6 Prace kontrolne Komisji Rewizyjnej Klubu:

1. Decyzje odnośnie celów, terminów i tematyki kontroli oraz składów osobowych zespołów kontrolnych podejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu.

2. Zespoły kontrolne pracują w składach przynajmniej dwuosobowych zgodnie z programem i tematyką kontroli, na podstawie upoważnienia podpisanego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Przed przystąpieniem do kontroli należy poinformować Prezesa Zarządu Klubu o zakresie i tematyce kontroli.

3. Z przebiegu kontroli zespół sporządza protokół w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują członkowie zespołu kontrolnego oraz osoba odpowiedzialna za kontrolowany odcinek. Jeden egzemplarz protokołu zostaje w aktach Komisji a drugi wraz z zaleceniami pokontrolnymi przekazuje się Zarządowi Klubu.

4. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości lub nadużyć gospodarczo- finansowych, zespół kontrolny obowiązany jest zabezpieczyć wszelkie dokumenty dotyczące tej sprawy i o fakcie niezwłocznie powiadomić przewodniczącego Komisji. Przewodniczący o zaistniałym przypadku powiadamia Prezesa Klubu oraz podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Skład komisji rewizyjnej
-Grzegorz Basiak

-Marcin Miler
-Piotr Kowalski