Oferta miesiąca

Artemis

Stoczniowców 36 Władysławowo 17458

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
50 zł - 75 zł os.

Julia

Bohaterów Kaszubskich 8 Władysławowo 18060

DODAJ DO ULUBIONYCH aby stworzyć własną listę najlepszych obiektów!
60 zł - 80 zł os.

18 03.23
Władkowy Sandacz

Zawody Zaliczane do "SPINNINGOWEGO PUCHARU POMORZA"

2023

 

HARMONOGRAM

Otwarcie biura zawodów, rozdanie kart startowych, kawa i herbata 15:00 - 16:00

Odprawa zawodników 16:00

Wędkowanie 16:30- 22:00

Ciepły posiłek od 22:00

Dostarczenie kart startowych do 22:30

Zakończenie zawodów, losowanie nagród po 23:00.  

Regulamin otwartych zawodów w wędkarstwie spinningowym:  

Zawody odbędą się na wodach morskich w Gdańsku.

1. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu zawodów.  

2. Zawody są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej bez rozgraniczenia na kategorię wiekową.                                

-Uwaga: w przypadku osób niepełnosprawnych wymagana jest obecność osoby towarzyszącej podczas wędkowania w porcie. 

- juniorzy: do 18 lat . UWAGA! Obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego, oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. 

3. Uczestnik zawodów powinien posiadać aktualne opłaty morskie uiszczone we właściwym urzędzie uprawnionym do wydawania pozwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w morzu (w formie wydruku lub elektronicznej) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i posiadać je przy sobie.

4. Terenem zawodów są wody MORSKIE Martwej Wisły i Motławy (bez wyznaczonych przez organizatora sektorów, a tzw. miejscówka jest indywidualnie wybierana przez zawodnika), które odbywają się ze stałego lądu bez wchodzenia do wody oraz korzystania ze wszelkiego rodzaju jednostek pływających, w tym znajdujących się na terenie portu.

5. Wyróżnienia za zdobyte miejsca: 1-3 - puchar i dyplom; 4-6 - dyplom oraz puchar i dyplom za najdłuższą rybę zawodów.

6. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy zgodnie z ustaleniami organizatora.

7. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się odległość pomiędzy początkiem głowy a najdalszym krańcem płetwy albo tarczy ogonowej”. Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał przedniej części pyszczka, a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru. 

8. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia tury zawodów. Zezwala się na wydłużenie wyholowania ryby na ląd w czasie 10 minut po sygnale zakończenia zawodów pod warunkiem, że została ona  zacięta w regulaminowym czasie zawodów i wcześniejszym zasygnalizowaniem okrzykiem "RYBA".

9. Do zakwalifikowania ryb jako "ważne" przyjmuje sie tylko takie, które mają odpowiedni wymiar (równy lub większy od ochronnego) oraz zahaczone są w obrębie głowy (koniec głowy wyznaczają końce pokryw skrzelowych.

Złowioną rybę należy zmierzyć, wpisać  jej długość, gatunek oraz godzinę złowienia do karty startowej. Procedurę pomiaru ryby na miarce z przekazanym przez organizatora identyfikatorem zawodów oraz uwolnienia (odpłynięcia) ryby należy sfilmować.  

Wszystkie inne, w tym objęte ścisłą ochroną, ochroną gatunkową oraz okresem ochronnym lub zacięte w sposób inny jak opisany powyżej należy natychmiast wypuścić.

10. Krótkie FILMY ze złowioną rybą w trakcie pomiaru na miarce oraz z jej wypuszczeniem do wody zrobione przez zawodników, posłużą komisji sędziowskiej do weryfikacji wpisów w kartach startowych.

11. Rybą główną zawodów jest sandacz i ona jako pierwsza jest brana pod uwagę do klasyfikacji zawodów. Inne  ryby będą również zaliczane do klasyfikacji oczywiście za sklasyfikowanymi sandaczami.. 

12. Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi  Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości, która je  rozpatruje i informuje zainteresowane osoby o podjętej decyzji. Protesty zgłaszamy słownie i są wolne od kaucji.

13. Organizator może przeprowadzić kontrolę używanych przynęt, techniki łowienia oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddania się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w  zawodach.

14. Zabrania się jakiejkolwiek manipulacji przy złowionych rybach celem ich zakwalifikowania. Po stwierdzeniu takiego faktu, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w zawodach. Dyskwalifikacja następuje również jeśli zawodnik wpisze na kartę ryby nie złowione przez siebie oraz za wyjątkowo nieetyczna zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego czy zawodników.

15. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb, korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

16. W przypadku nagłego załamania się pogody lub innych obiektywnych trudności czas trwania zawodów może zostać skrócony. Zawody są  zaliczone, jeśli trwały co najmniej połowę planowanego czasu.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

17. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas łowienia.

18. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy, włącznie z podbieraniem złowionych ryb.

19. Łowienie z jednostek pływających jest zabronione.

20. Po zakończeniu zawodów zawodnik zobowiązany jest do przekazania karty startowej, potwierdzającej ilość złowionych ryb i ich rozmiar sędziemu. Zawodnik musi to zrobić w określonym czasie - maximum 30 minut. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

21. Zawody rozgrywanej są w formule – „Na Żywej Rybie”. Wszystkie ryby, po wykonaniu procedury pomiarowej (pkt 9) należy niezwłocznie wypuścić w sposób wyrządzający im jak najmniejszą szkodę.

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH:

22. Spinning – metoda sportowego i amatorskiego połowu ryb przy użyciu wędki, kołowrotka lub multiplikatora i sztucznej przynęty polegająca na przemiennym jej zarzucaniu i ściąganiu .

23. Stosowane przez zawodników żyłki, plecionki muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb. Sprzęt wędkarski należy używać tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników.

24. Każdy zawodnik powinien posiadać przyrząd do uwalniania ryb z haków oraz do mierzenia i ewentualnego zabijania ryb. Może również używać sprzętu do lądowania ryb (podbierak). Organizator zobowiązany jest umożliwić zawodnikom porównanie swoich przymiarów z przymiarami sędziowskimi.

25. Dopuszczone są wyłącznie przynęty sztuczne. W przypadku metody bocznego troka i podobnych dozwolony jest jeden boczny trok i jedna przynęta. Zabronione jest dozbrajanie zestawów przynętą naturalną.

DOPUSZCZALNE SĄ WSZYSTKIE METODY SPINNINGOWE. ZABRANIA SIĘ ŁOWIENIA „NA SZARPAKA”.

PUNKTACJA ZA RYBY: Sandacz jest rybą przewodnią zawodów i jest liczony przed wszystkimi innymi gatunkami!

1. W zawodach stosuje się punktację opartą o długość złowionych ryb . Długość ryby zostaje odnotowana z dokładnością do 1 mm na potrzeby rozstrzygania ewentualnych remisów lub sporów.                                                            

2. Za każdą złowioną rybę liczoną do punktacji zawodnik otrzymuje 10 punktów oraz 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości takiej ryby.

3. Wędkarz z większą liczbą zdobytych punktów za złowione ryby i centymetry będzie zajmował wyższe miejsce .

4. W przypadku  jednakowej ilość zdobytych punktów za złowione ryby i centymetry, brane są pod uwagę po kolei następujące parametry: - wędkarz z większą ilością złowionych ryb będzie zajmował wyższe miejsce. - jeśli po uwzględnieniu ilości /liczby/ złowionych ryb nadal istnieje remis, wyższe miejsce będzie zajmował zawodnik który złowił większą rybę z dokładnością do jednego mm - Jeśli po tych ocenach nadal będzie remis, zawodnicy będą zajmowali miejsce ex aequo.

WYMIARY OCHRONNE RYB KLASYFIKOWANYCH:                                                                                                                       

1) SANDACZA – 45 cm;

2) bolenia - 40 cm;

3) gładzicy, zimnicy i storni – 25 cm;

4) łososia  –  60 cm;

5) okonia  – 20 cm;

6) troci - 50 cm;

7) turbota - 30 cm;

WAŻNE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie oraz sprzęt zawodników, a także za ewentualne zniszczenia na terenie portu i w miejcach przebywania zawodników.

 

SPINNINGOWY PUCHAR POMORZA

1. SPP jest to cykl trzech imprez wędkarskich.

2. W skład SPP wchodzi:

  • "Władkowy Sandacz" wody morskie Gdańsk
  • "Kaszubski Marlin"  cypel Rewski
  • "Portowy Spinning" port Władysławowo

3. Wyłonienie zwycięzcy polega na zsumowaniu punktów za zdobyte pozycje  w klasyfikacjach końcowych tych imprez.   

4. Przyjmuję się punktację ujemną tzn. im zawodnik ma mniej punktów - ( zdobyte pozycje),  tym zajmuje wyższa lokatę. W przypadku takiej samej ilości punktów, kolejnym kryterium jest ilość złowionych ryb, nastepnie najdłuższa ryba.

5. Zawodnik biorący udział w cyklu w/w zawodów a nieuczestniczący w jednych z nich  otrzymuje maksymalną ilość punktów w klasyfikacji końcowej  danych zawodów, plus 1 pkt.

6. Miejsca wyróżnione pucharami  od 1-3 

7. Finałem SPP jest "Portowy Spinning" we Władysławowie.

8. Organizatorem SPP jest  Zarząd SKWM "Władek- TEAM"

 

Władkowy Sandacz
Zawodnicy Władek TEAM uczestniczący w zawodach
Michał Ceszke
Michał Ceszke
Zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
2 miejsce
Krystian Lezner
Krystian Lezner
V-ce Prezes d/s organizacyjnych - Mrzezino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
3 miejsce
Krzysztof Sadłowski
Krzysztof Sadłowski
Zawodnik - Leśniewo/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
6 miejsce
Błażej Miler
Błażej Miler
Zawodnik - Dębogórze/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
7 miejsce
Arek Szoska
Arek Szoska
Zawodnik - Skowarcz/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
9 miejsce
Filip Ceszke
Filip Ceszke
Były zawodnik - Kąpino
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
10 miejsce
Krzysztof Skarzyński
Krzysztof Skarzyński
Zawodnik - Rosochate Kościelne
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
11 miejsce
Dariusz Krysiak
Dariusz Krysiak
Zawodnik - Poddębice /woj.Łódź
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
12 miejsce
Adrian Toporski
Adrian Toporski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
13 miejsce
Mariusz Studziński
Mariusz Studziński
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
15 miejsce
Michał Jaskulski
Michał Jaskulski
Zawodnik - Pierwoszyno woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
16 miejsce
Wiktor Katana
Wiktor Katana
Zawodnik - Gdańsk
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
17 miejsce
Adam Garlicki
Adam Garlicki
Zawodnik - Kąpino/woj.pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
18 miejsce
Jacek Talarowski
19 miejsce
Michał Dąbrowski
Michał Dąbrowski
Zawodnik - Gdynia
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
20 miejsce
Jan Drożak
Jan Drożak
Klubowicz - LUBOCHNIA k. Gniezna /woj. wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
21 miejsce
Dorota Talarowska
Dorota Talarowska
Zawodnik - CZATOLIN/woj. łódzkie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
22 miejsce
Paweł Walkusz
Paweł Walkusz
Zawodnik - Smolno /woj. pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
23 miejsce
Patryk Leboda
Patryk Leboda
Zawodnik - GDYNIA woj./pomorskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
24 miejsce
Mateusz Redlin
Mateusz Redlin
Zawodnik - Władysławowo
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
27 miejsce
Wojciech Komkowski
28 miejsce
Marcin Milczarski
Marcin Milczarski
Zawodnik - Warszawa / woj. mazowieckie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
29 miejsce
Piotr Cwaliński
Piotr Cwaliński
Zawodnik - Warszawa / woj. mazowieckie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
30 miejsce
Piotr Kozak
Piotr Kozak
Zawodnik - Warszawa /woj. mazowieckie
Liczba zdobytych punktów: 21
31 miejsce
Ewa Wawrzyniak
Ewa Wawrzyniak
Zawodnik - Oborniki woj./wielkopolskie
Liczba zdobytych punktów: 21
Brał udział też w:
32 miejsce
WIESŁAW LEBODA
WIESŁAW LEBODA
Zawodnik - GDYNIA /woj. pomorskie / PEMBROKE - ANGLIA
Liczba zdobytych punktów: 21
33 miejsce